Přehrada Mšeno nad Nisou, Jablonec nad Nisou 1906

Jablonecko je nazýváno branou Jizerských hor. Nachází se v krásném podhůří, které je z velké části horním povodím Lužické Nisy. Často zde dochází k vydatným a dlouhotrvajícímˇdešťům, které způsobují v údolích podhorských potoků a říček ničivé povodně. Po katastrofální povodni v roce 1897 došlo k aktivizování a prosazování vodohospodářských opatření, které by těmto účinkům zabránily. Vznikem Vodního družstva pro regulaci vodních toků a výstavbu údolních přehrad v povodí Lužické / Zhořelecké / Nisy došlo k postupnému uskutečnění záměru Generálního projektu výstavby šesti přehrad, který byl přednesen profesorem Dr. Ing. Otto Intze dne 13.1 1901 v Liberci Jednou z navržených staveb byla i přehrada umístěná na Mšenském potoce v Jablonci nad Nisou. Podle původního záměru měla být situována v místě zvaném Peklo, nad Brandlem – části Rýnovic. Z důvodů zatopení více než 100 domů bylo rozhodnuto umístit hráz na Mšenský potok a povodňovou vodu zbývajících toků Bílé a Lužické Nisy do ní měly přivádět podzemní štoly Technicky originální Intzeho projekt vyřešil i námitky zástupců obce Josefa Kratzerta a Josefa Priebsche, kteří se cítili stavbou ohroženi. Vodní plocha dle jejich námitek by odřízla část obce od přístupových komunikací, a proto nádrž je rozdělena na tři části dvěma silnicemi, vedoucími po náspu. Stavba byla potvrzena v říjnu 1904 okresním hejtmanem Jablonci nad Nisou, v souladu se Zemským zákonem č. 89 ze dne 24. 11. 1902. Rozsáhlý komplex soustavy vodního díla byl rozdělen na dvě stavby, přičemž vlastní přehrada se stala součástí první stavby, která byla zahájena v květnu 1906. Vodoprávní kolaudace proběhla v prosinci 1909. Stavbu prováděla pražská firma Franz Schon a synové v součinnosti s městským architektem R. Hemrichem.

Přehrada Mšeno byla vybudována v širokém údolí do oblouku s poloměrem křivosti 350 m, délka hráze v koruně je 425,5 m, výška hráze nad terénem je 15,8 m, celkový objem nádrže je 3058 000m3. Další součástí soustavy je rozdělovací objekt na Lužické Nise v Jabloneckých Pasekách a štola dlouhá 636 m s vnitřním rozměrem 2x2 m k převádění povodňových průtoků do nádrže. Obdobnou funkci plní objekt na Bílé Nise, v Loučné, a štola je dlouhá 1 758 m
I po provedených úpravách v letech 1999 – 2003 je zachován původní charakter i technické vybavení stavby.

Turisticky dostupná městskou hromadnou dopravou, slouží jako rekreační městské centrum pro vodní sporty i rybaření. Možnost exkurze pro zájemce o technické zařízení přehrady / štola / na e-mail: labe-z3@pla.cz, další info na www.pla.cz .Jablonecká přehrada je jedinečná svou polohou uvnitř sídelní aglomerace. Je to největší vnitroměstská vodní plocha na východ od Ženevského jezera. Již od svého vzniku, kdy byla nazývána „ Talšperk „byla využívána k rekreačním a sportovním účelům. Patří k významným vodním dílům, které byly prohlášeny za kulturní památku. Předmětem zájmu odborné i široké veřejnosti je unikátní technické řešení podzemních štol i protipovodňového systému ochrany města. Stala se součástí poznávání historie města, jeho architektonickým vývojem soustředěným v prohlášené městské památkové zoně.

 Zpracoval: OHK v Jablonci nad Nisou

Galerie

Na mapě

Panorama 3d